SPAGHETTI GORGONZOLA A,G – mit Gorgonzolasauce und Knoblauch

12,50 

mit Gorgonzolasauce und Knoblauch