SPAGHETTI GORGONZOLA A,G – mit Gorgonzolasauce und Knoblauch

10,70 

mit Gorgonzolasauce und Knoblauch